Op deze pagina treft u onze ambities aan, zoals we die hebben verwoord  in het Projectplan 2015 – 2018.

Een vooruitblik op het Cultureel Fietsevent geven we hier.

Deze ambities en plannen sluiten naadloos aan op het ambitiedocument, dat we tijdens het Cultureel Fietsevent 2013 hebben overhandigd aan de bestuurders van de 7 gemeenten.

1. Onthaastend landschap
Cultureel, recreatief en culinair beleven en genieten van de regio Bels Lijntje in een ongerepte, authentieke en vitale streek tussen Turnhout en Tilburg.

Het Bels Lijntje gebied kent een mozaïek van vele verschillende kleinschalige landschappen, natuurgebieden en droge en natte natuurparels en verbindingszones. Veelal onbekend voor bezoekers die rust, stilte, ruimte en groen zoeken. Het onbekende, bekend maken. Van haasten tot onthaasten. De combinatie van deze kwaliteiten en aantrekkelijke verblijf- en verpoosplaatsen maken dat de regio een grote potentiële aantrekkingskracht heeft op bezoekers.

Activiteiten:
De jaren tussen 2014 en 2017 zullen de faciliteiten voor natuur- en landschapsbeleving een flinke impuls krijgen. Daartoe doen we in 2014 en 2015 onderzoek naar een betere ontsluiting van het bestaande wandel- en fietspaden rondom Bels Lijntje en aan weerszijden van de grens. In 2016 en 2017 leidt dit tot een daadwerkelijke verbetering van een netwerk van aantrekkelijke wandel- en fietspaden. Tevens zullen in 2016 en 2017 andere nog niet opgenomen natuurbelevingslocaties gekoppeld worden aan het vernieuwde netwerk.

2. Green Leisure en duurzame ondernemers
Bels Lijntje als dé groene leisure icoon tussen Tilburg en Turnhout waarin duurzame ondernemers diensten aanbieden met een kwalitatief hoogwaardige, meerdaagse vrijetijdsbeleving.

Een veelzijdig cultuuraanbod, rijke cultuurhistorie, culinair eten, streekproducten en boerderijwinkels, natuur en kleinschalige landschappen, stuk voor stuk waardevolle ingrediënten voor een ontluikende economisch pijler in een attractieve streek. Recreatie- en MKB-ondernemers die oog hebben voor innovatieve en duurzame verblijfsrecreatie trakteren hun gasten op op maat gemaakte arrangementen en de zo typische Brabantse en Vlaamse gastvrijheid. Zij mikken op arrangementen voor de short-break markt en bieden klanten meerdaagse verblijfsarrangementen.

Activiteiten:
De Coöperatie organiseert in 2014 en 2015 een reeks van ondernemersbijeenkomsten om samen met MKB-ondernemers ideeën en plannen op te halen om nieuwe producten, diensten en arrangementen te ontwikkelen. Deze zullen gekoppeld worden aan de verschillende evenementen in het jaarprogramma. In 2016 en 2017 vindt verdere opschaling en uitvoering plaats van deze arrangementen

3. Verbinden van mensen in de regio
Actieve mensen, ondernemers en organisaties werken grensoverschrijdend en interregionaal aan het versterken en verduurzamen van de economische, ecologische en culturele positie en de sociale cohesie van de Bels Lijntje regio.

Versterken en verbinden van mensen in regionale samenwerkingsverbanden. Bestaande samenwerkingsverbanden versterken en nieuwe opzetten.
Actieve mensen, gemeenten, organisaties, onderwijs- en cultuurinstellingen kunst, muziek en theater, netwerken en bedrijven uit het Land van Turnhout, de Kempen en de Baronie werken grensoverschrijdend en interregionaal aan het versterken en verduurzamen van de economische, ecologische en culturele positie en de sociale cohesie van de Bels Lijntje regio. Het gaat er om te komen tot publiek private samenwerkingsverbanden voor en door actoren en belanghebbenden in de streek.

Activiteiten coöperatievorming:
De komende jaren ligt vooral op nadruk op het opzetten en versterken van de coöperatieve samenwerking tussen met name ondernemers, lokale en regionale overheden, omgeving en bewoners en onderwijs en kennisinstellingen. In 2014 is de coöperatie opgericht en een (tijdelijk) bestuur benoemd. De coöperatie gaat functioneren als de “oren en ogen van de streek”. Plannen, ideeën en initiatieven worden gebundeld en jaarprogramma’s tot uitvoering gebracht. In 2015 zal de coöperatie verder worden uitgebouwd. Na 2016 groeit de coöperatie tot een breder gedragen coöperatie in de streek.

4. Verbinden van platteland en stad
Stad en platteland aan weerszijden van de grens hebben elkaar veel te bieden. Het Bels Lijntje is de drager van de verbinding tussen de twee uiterste steden en tussenliggende gemeenten.

Het platteland vormt de stad en de stad vormt het platteland. Spoorzones van Turnhout en Tilburg samen met aanpalende gemeenten en het tussenliggende BelsLijntje benutten het fietspad als podium en inspiratiebron.
Het Bels Lijntje levert met haar bijna 150 jarig bestaan een haast onuitputtelijke bron van persoonlijke verhalen en belevenissen. De verhalen van jong en oud, uit buurten, wijken, dorpen en steden vormen de basis voor de verbindingen naar de toekomst. Het Bels Lijntje verbeeldt die meervoudige verbinding: de fysieke en culturele verbinding tussen mensen en culturen aan weerszijden van de grens, tussen Brabant en Vlaanderen en de rest van Europa. Tevens bevordert het de gemeenschapsvorming en de sociale cohesie in dorpen en steden in de streek.

Activiteiten Cultureel Fietsevent:
De komende 4 jaren zijn er ieder jaar evenementen en activiteiten op en rondom het Bels Lijntje die de identiteit van streek zullen versterken. Volgend op de succesvolle eerste editie van het cultureel fietsevent in 2013 hebben we in het weekend van 13 en 14 september 2014 het volgende Culturele Fietsevent georganiseerd. De jaren daarop volgen meer interessante gebeurtenissen: 2015, viering van het 25-jarig bestaan als recreatief fietspad; 2016: nog in te vullen; 2017, viering van het 150-jarig bestaan van het Bels Lijntje.

Om dit alles mogelijk te maken is er een ontwikkelspoor uitgewerkt voor Communicatie, promotie en marketing.